Καύση νεκρών και στην Ελλάδα – Κέντρα αποτέφρωσης σε όλη τη χώρα

Η Γαλλία θεσμοθέτησε την αποτέφρωση νεκρών πριν 225 χρόνια. Η ελεύθερη επιλογή ακόμα και στο θάνατο είναι ύψιστο δικαίωμα ελευθερίας και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων.

Καύση νεκρών και στην Ελλάδα – Κέντρα αποτέφρωσης σε όλη τη χώρα

Με την συγκεκριμένη τροπολογία ορίζεται ότι για την αποτέφρωση των οστών θα πρέπει να «συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός 60 ημερών από το θάνατο» ενώ θα πρέπει να έχει προσκομιστεί έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του. Ενώ η αίτηση θα μπορεί να υπογραφε…

About Author

Connect with Me: